تور پشت سنگ این تور برای پشت سنگ استفاده میشود و باعث سلامت سنگ و باز نشدن ترک های سنگ شده و از مرغوبترین نوع الیاف تهیه شده که جذب سنگ می شود.